Tisdagen den 25 maj 2021 hade Järla sjö samfällighetsförening årsstämma. Nedan presenteras Förvaltningsberättelsen som är en beskrivning av verksamheten och vad som görs inom samfälligheten.

HISTORIK

Järla Sjö Samfällighetsförening bildades vid förrättningssammanträde 2001-12-11. Anläggningen utgörs av tre skilda gemensamhetsanläggningar. Kostnaderna för anläggningarnas drift fördelas enligt anläggningsbeslutet mellan deltagande fastigheter, enligt fastställt andelstal.

Samfälligheten har till uppgift att drifta och förvalta GA:55; vägar, vattenförsörjning, elledningar, belysning, fibernät, avloppspumpar, grönområden samt bad- och brygganläggning enligt exploateringsavtal mellan Nacka kommun och Järla Sjö Exploatering AB. Ägare till stamfastigheten Sicklaön 145:1, som lyder under Samfällighetens förvaltningsansvar, var tidigare Järla sjö ekonomisk förening. Vid föreningsstämman 2013 övertogs samfälligheten äganderätten till Sicklaön 145:1, förråd, båtplatser samt belysningsnät från ekonomiska föreningen från årsskiftet 2013/2014. Lagfart beviljades 2013-09-09. Delägare i anläggningssamfällighet Nacka Sicklaön GA:55 är ägarna till fastigheterna Sicklaön; 145:2 – 145:24 samt 143:2.

Samfälligheten förvaltar även GA:56 med tre garage och markparkeringar i området. Delägare i anläggningssamfälligheten Nacka Sicklaön GA:56 är ägarna till fastigheterna Sicklaön; 145:2 – 145:24 samt 143:2. Samfälligheten redovisar sedan 2014 utgående moms på alla intäkter från parkeringsverksamheten GA:56. Skatteverket har godkänt Samfälligheten yrkande på avdrag om 100 % av ingående moms på kostnader som har direkt samband med parkeringsverksamheten. Det gäller t ex el och värme i garagen samt service och underhåll av garage och parkeringsplatser.

För de kostnader som till väsentlig del avser parkeringsverksamheten, görs avdrag med 80 % av ingående moms. Det är t ex kostnader för snöröjning, sandning och gatubelysning. Kostnader som hänförs till den administration som krävs för verksamheten inom GA:56, görs avdrag med 40 %.

Samfälligheten har till uppgift att förvalta återvinningsanläggningen GA:85. Delägare i anläggningssamfälligheten Nacka Sicklaön GA:85 är ägarna till fastigheterna Sicklaön 145:3-145:12, 145:14, 145:17-18 och 145:21 -145:24 samt 143:2.

Föreningen har sitt säte i Nacka

FÖRVALTNING

Samfälligheten leds av en styrelse, som är ansvarig för områdets förvaltning. Styrelsen utses på årsstämman och består av fem ordinarie ledamöter från bostadsrättsföreningarna och två ordinarie representanter från företagarna, två suppleanter från bostadsrättsföreningarna och en suppleant från företagarna, i området. Ordförande utses på årsstämman. Föreningens stadgar ändrades på årsstämman avseende representationen mellan bostadsrättsföreningarna och företagarna, då turbinhallen blev en egen brf och företagarna blev färre.

Järla sjös samfällighetsförening har i uppdrag att drifta och förvalta; områdets alla vägar, trottoarer, trappor, spillvatten- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar, pumpgropar och pumpstationer, belysningsnät, fläktsystem, garage samt skötseln av Dalénparken och Herrgårdsparken och våra grönområden inklusive bad- och brygganläggningen. Samfällighetsföreningen ansvarar även för; utomhus-/garageparkeringen i området, snöröjningen, källsorteringstationen vid infarten och förrådsuthyrning.

Styrelsen har haft elva sammanträden under året. Styrelseledamöterna har olika ansvarsområden, enligt en åtgärdslista som upprättas årligen utifrån de behov som området kräver. Åtgärdslistan följs upp kontinuerligt.

En representant från styrelsen träffar regelbundet ”Järla sjös Nätverk”, som består av representanter från varje bostadsrättsförening i området. På dessa möten informeras om de ärenden som kommer att behandlas på det kommande styrelsemötet och där ges möjlighet för bostadsrättsföreningarnas representanter att lämna synpunkter. Under året endast varit ett fåtal möten pga. pandemin. De informationskanaler som Samfällighetens styrelse använder sig av är:

 • Hemsidanwww.jarlasjo.se – här finns information i ärenden och ämnen som hanteras och administreras av föreningen
 • Områdets nätverksmöten – här lämnas information inför styrelsens kommande möten samt insamling av ev frågeställningar från bostadsrättsföreningarnas representanter.
 • Facebookgruppen – Järla Sjö – Liv, Lust & Gemenskap, är främst avsedd som en gemensam mötesplats för boende i området. Nyheter och notiser som publiceras på hemsidan flaggas även upp i gruppen.
 • E-post – info@jarlasjo.se – det är i första hand hit alla frågor till förvaltaren eller styrelsen från boende ska skickas.

ÅTGÄRDER OCH HÄNDELSER UNDER 2020

Ekonomi och administration

 • Styrelsen har under året jobbat vidare med att förbättra den ekonomiska uppföljningen av verksamheten.
 • Tre av Samfällighetens lån i Nordea, på totalt 23,1 Mkr, har lagts om under våren 2020.
 • Uppdaterat innehållet underhållsplanen för området (GA55 och GA56) som ligger i vårt Onlinebaserade underhållsplans verktyg (Planima). Vårt underhållsbehov de kommande åren (2022 – 2066) ligger i genomsnitt på ca 4 812 tkr per år. Den blåa kurvan i grafen nedan visar vårt underhållsbehov över åren. Den bruna kurvan illustrerar det genomsnittliga underhållsbehovet per 5-årsperiod. Det enskilt största underhållsbehovet står brygganläggningen och är för underhåll/reparation av – stålpålar i vatten och mark, I-stålbalkar och gångbryggans träkonstruktion samt erodering utefter strandlinjen. Under 2062 avser byten av betongkantstöd, betongplattor som görs i samband med omläggning av asfalt på våra vägar.
 • Under året har en översyn och sammanställning över de avtal som samfälligheten är bundna till utförts. Sammanställningen innehåller; leverantörsavtal, nyttjanderättsavtal, servitutsavtal, exploateringsavtal och avtal med föreningar i området.
 • Styrelsen beslutade att säga upp avtalet med Flowbid Group (Tidigare Cale) som hyr ut P-automaten som står vid sekunden. Anledningen till uppsägningen är att P-automaten knappt används och att den kostar mer än vad vi får in i intäkter. P-automaten tas fysiskt bort i januari 2021. Framöver är det bara telefonparkering via Appen EasyPark som gäller för områdets besökare.
 • Trädgårdsskötsel avtalet med Habitek sades upp våren 2020. Ett upphandlingsförfrågningsunderlag för trädgårds- och områdesskötsel togs fram under våren av områdesförvaltningen. Nio leverantörer valdes ut och kontaktades. Anbudstiden gick ut 31 september. Val av leverantör utvärderas utifrån en utvärderingsmodell och personliga intervjuer. Under kvartal 1, 2021 tar styrelsen beslut om vilken leverantör man vill skriva avtal med start den 1 april 2021.
 • Snöröjningsavtalet med Habitek sades upp under september 2020. Ny snörröjningsleverantör för området kommer att kontrakteras innan sommaren 2021.
 • Enligt stadgarna fastställdes att styrelsen kallar till en ordinarie budgetstämma under november månad där förslag till utgifts- och inkomststat för det närmast följande budgetåret presenteras för beslut samt att dagordningen vid påföljande ordinarie stämma i maj kompletteras med ytterligare två ärenden – fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av föreningens över-/underskott.

Löpande driften

Den löpande driften av verksamheten planeras och leds av en områdesförvaltare. Den ekonomiska administrationen utförs av Valorem Bostadsrättsförvaltning. Den dagliga skötseln av området och trädgård och snöröjningen sköts av Habitek. För hantering av vår utomhusparkering använder vi oss av EasyPark och deras digitala tjänster (Parkera.se/EasyPark app:en) för P-tillståndshantering och betalning av parkeringsavgifter samt av Estate som sköter om parkeringsbevakning i området. Parkando sköter om all köhantering, tilldelning och administration av förråd- och garageplatser samt accesslösningen till dessa utrymmen. BooEnergi hjälper oss med vårt interna belysningsnät i området. STENA Recycling tömmer vår källsorteringsstation.

Projekt

Styrelsen har under året definierat ett antal projekt som kräver extra utredningsarbete och resurser då att styrelsen ser att de påverkar verksamheten, ägarna eller boende i området på ett väsentligt sätt. Projekten leds av områdesförvaltaren tillsammans utsedda styrelseledamöter. Det skapas större eller mindre arbetsgrupper efter behov. Vissa krävande projekt anlitas även inhyrda konsulter som projektledare, rådgivare eller utredare. Nedan presenteras några av de projekt som är avslutade och som pågår.

Avslutade projekt

– Projekt: Trivselregler för området
Under året har en arbetsgrupp inom styrelsen tagit fram Trivselregler för området. Trivselreglerna är framtagna för att hjälpa oss att skapa de bästa förutsättningarna för en gemensam trivsel. Som boende i Järla Sjö har vi tillsammans ett stort ansvar för att vår närmiljö ska upplevas som trygg och trivsam samt att området hålls snyggt. Nu när Nacka bygger stad kommer trycket på vårt område öka markant och det blir än viktigare att vi gemensamt tar hand om vårt område.

– Projekt: Upprustning av ”Fyrentrappans planteringar”
De två planteringar som är på båda sidorna av stentrappan ner till Piren har under många år missköts pga oklar gränsdragning mellan JSS och Brf. Fyren. Skötselansvaret ligger på samfälligheten och planteringarna rensades ut ordentligt, ny jord, kokosmatta, nya plantor samt en liten mur anlades för att förhindra jorderodering.

– Projekt: Uppdaterat underhållsplan och trädkarta för områdets stora träd
I Järla sjö har vi över 500 större träd som varje år besiktas och beskäras av Trädmästarna och av vår kontrakterade trädgårdsskötselentreprenör. Varje träd i området är nummersatt och finns dokumenterad i ett konditionsprotokoll samt är utmärkt på trädplaceringskarta. All denna dokumentation har uppdaterats och gjorts om, då den var inaktuell.

– Projekt: Inventerat och kartlagt rosorna i området
När området byggdes planterades det flertal olika typer av ädelrosor i våra rabatter. Tyvärr har många av dessa rosor förvildas pga att de inte har beskurits ordentligt eller på rätt sätt genom åren. Under året har vi kartlagt alla vilda rosor för att under 2021 kunna ta bort dem och ersätta dem med nya ädelrosor.

Pågående projekt

– Projekt: Utreda möjligheterna till avsättning till underhållsfonden utan skattekostnad
Järla Sjö Samfällighetsförening är en föreningsbeskattad förening, dvs ett skattesubjekt, det gäller inte delägarna i föreningen. Detta medför ett problem för JSS då föreningen har behov av att avsätta större pengar till underhållsfonden. För närvarande har föreningen som rutin att varje år återbetala eventuellt överskott till sina medlemmar för att på så sätt undvika en skattekostnad uppstår hos föreningen. Detta har medfört att JSS genom åren inte har kunnat bygga upp en större underhållsfond som kan täcka kostnaderna för våra kommande behov, vilket underhållsplanen visar. Styrelsen har därför startat en utredning och anlitat en skattejurist i uppdrag att se över våra möjligheter att kunna avsätta mer pengar till underhållsfonden utan att JSS måste skatta fram en vinst. Ytterligare en anledning till att bygga upp underhållsfonden är att jämna ut kostnaderna jämnt fördelade över åren. På detta sätt blir det lättare för ägarna att planera och budgetera för avgifter till samfälligheten samt att fördelningen av kostnaderna blir rättvisare mellan de som bor i Järla sjö idag och i framtiden.

– Projekt: Felsökning och åtgärdade av felkopplad spillvattenledning
Under hösten 2020 upptäcktes spillvatten i JSS dagvattenledningsnät vars ledningar går utefter Gustaf de Lavals väg. Områdesförvaltaren meddelade upptäckten till Miljöenheten inom Nacka kommun. Denna typ av händelser klassas som ett miljöbrott, vilket åligger kommunen att delge ett vite till den som är ansvarig för utsläppet i Järla sjön. Spol & Sug engagerades i arbetet med att felsöka, filma, dokumentera och hitta felkoppling. Ansvariga från Brf Turbinhallen och SSM fastigheter kontaktades, men ingen av dem anser sig ha ansvar för felkopplingen.

Styrelsen tog besluta att Områdesförvaltningen fick i uppdrag att åtgärda felet så fort som möjligt, trots att ansvarsfrågan inte var klarlagd. Nordic Surface fick i uppdrag att gräva fram ledningarna och koppla ledningarna rätt. Efter ett omfattande grävningsarbete och en omdragning av spill- och dagvattenledningar, så rättades felet till i december. Arbetet tog längre tid än beräknat pga de fick gräva för hand då det visade sig att det var andra ledningar i vägen. En entreprenadsjurist har fått i uppdrag att se över ansvarsfrågan och vem/vilka som ska stå för kostnaderna. Under första kvartalet, 2021 kommer entreprenadsjuristen presentera rättsläget efter sin utredning i ärendet.

– Projekt: Reparation av brygganläggningens pålar i vattnet
I augusti 2018 uppdagades brister på brygganläggningens pålar i vattnet. Detta upptäcktes eftersom vattennivån var låg i Järla sjön detta år pga. den mycket torra sommaren. En besiktning av bryggans pålar genomfördes i september samma år av konsultbolaget Iterio AB. Besiktningen visade på ett antal brister av olika dignitet; – på brygganläggningen och även på Brf. Fyren, Brf Klosterstranden, Brf Vasagården och Brf Järla Strands pålar i vattnet. Samfälligheten kallade berörda Brf:er till ett informationsmöte och presenterade bristerna. Bristerna måste åtgärdas relativt omgående. Tyvärr har garantitiden på 10 år gått ut, vilket medför att vi inte kan driva ansvarsfrågan vidare mot PEAB.

På mötet togs beslut att fortsätta utredningsarbetet och att kostnaderna delas mellan samfälligheten och de fyra Brf:erna. Iterio fick fortsatt förtroende för utrednings- och projekteringsarbetet med målet att ta fram ett upphandlingsunderlag samt en grov kostnadskalkyl. En ytterligare besiktningen med dykföretaget Grans Yrkesdyk AB genomfördes april/maj 2019. Parallellt med utrednings – och projekteringsarbetet togs en ansökan om vattenverksamhet fram. Länsstyrelsen beviljade ansökan med ett antal restriktionen, bland annat att grumlande arbeten i vattenmiljön inte får göras mellan 1/4 – 31/8. Detta innebär att i praktiken måste arbetet utföras under perioden 1 september till 15 december (eller innan det blir is). Det har även utförts djupmätningar och framtagande av ett underlag för en byggetablering i området. Planen är att vi kommer att göra en gemensam upphandling tillsammans med; Fyren, Klosterstranden, Vasagården och Järla Strands. Upphandlingsunderlaget går ut till 3-4 entreprenörer i början av mars 2021 och om allt går enligt plan startar reparationsarbetet den 1 september samma år.

– Projekt: Förändring av ”Grodplätten” pga eroderingen av brofästet och strandlinje
I samband med besiktningen av brygganläggningens pålar i vattnet visade det sig även att det var kraftig erodering vid brofästet där gångbryggan kopplar an mot ”Grodplätten” mellan Brf. Klosterstranden och Brf Fyren. Om eroderingen fortsätter, finns det en risk att gångbryggan måste stängas av under 2021. Utredningsarbetet påvisade även en kraftig erodering utefter slänten vid betongtrapporna ner mot ”Grodplätten” och in mot Brf Klosterstranden och runt ”Grodplättens” udde där det idag växer ett antal högre träd. Denna erodering måste också åtgärdas relativt omgående. Vid den årliga trädbesiktningen noterades också att vi inom ca 10 år kommer att behöva ta bort träden runt ”Grodplättens” udde och plantera dit nya träd, då det finns risk att träden kan falla mot kringliggande fastigheter.

JSS styrelse beslutade att lyfta ur åtgärdspunkten ”Erodering av brofästet” från ”Pålarna i vattnet projektet” och skapade ett nytt projekt med arbetsnamnet ”Förändring av Grodplätten”. Detta projekt ska hindra fortsatt eroderingen runt ”Grodplätten”, göra om brofästet och riva gamla ”Krogentrappan” och bygga ny trappnerfart. Det pågår ett arbete med att ta fram skisser, ritningar och ett upphandlingsunder över ”Grodplättområdet”. Projektet planeras att genomföras våren 2022.

– Projekt: Besiktning/Underhåll av Brygganläggningens I-balkar
Under 2020 har det även utförts en besiktning av brygganläggningens I-balkar (stålbalkar) som är fästa på ”pålarna i vattnet” och som bär upp trägångbryggan som går utefter vattnet. Besiktningen som utfördes av SWECO visade på rostbildning och rostskador av olika dignitet. Dessa brister måste åtgärdas relativt omgående innan problemen blir så pass stora att I-balkarna måste bytas ut och till en mycket högre kostnad än att brister åtgärdas i närtid. Under 2021 är planen att ta fram ett upphandlingsunderlag och upphandla en eller flera leverantörer som kan hjälpa oss att utföra dessa arbeten. Projektet måste synkroniseras med Brf:erna utefter brygganläggningen då vissa av bostadsrättsföreningarnas uteplatser vilar på samma I-balkar (Oklar gränsdragning mellan JSS och Brf:erna måste klargöras under året). Detta medför att arbetet blir mer komplicerat och att projektet kommer att behöva delas upp i ett antal etapper och utföras under ett antal år.

– Projekt: Oklara gränsdragningar mellan Brf:er och samfälligheten
JSS styrelse har startat ett gränsdragningsprojekt och en arbetsgrupp har bildats som har i uppdrag att klargöra flertal oklara gränsdragningar mellan JSS och fastighetsägare (Bostadsrättsföreningar) i området. Målet är att klargöra ansvar och fördelning av framtida underhållskostnader samt planering av gemensamma underhållsåtgärder. Ett avtal kommer att skrivas med respektive bostadsrättsförening som reglera ansvar och kostnader. Om parterna inte kommer överens kommer JSS ansöka om en ny fastighetsbestämning hos Lantmäteriet för att få klarhet i gränssnitten mellan respektive bostadsrättsförening och Samfälligheten. Parterna kan sedan till Lantmäteriet lämna ett förslag om hur beslutet ska tolkas och få det inskrivet i handlingarna. Lantmäteriet gör då en tolkning av underlagen och fattar beslut.

– Projekt: Turbinförrådsväggen – Ansvar och gränsdragning mellan JSS och Brf Fyren
Under Gustaf de Lavals väg finns ett stort förrådsutrymme (Turbinförrådet) med ett flertal förråd som hyrs ut till boende inom JSS. Det har uppdagats att det läcker in stora mängder dagvatten från dagvattenledningarna som går igenom Turbinförrådet. Vattnet kommer dels ifrån Brf. Fyrens ledningar som är påkopplade på JSS ledningar och dels kommer även vatten in via väggen som ligger dikt an en av Brf Fyrens utegårdar. Projektgruppen som jobbar med ”Oklara gränsdragningar mellan Brf:er och JSS” har i uppdrag att utreda vilken part (eller parter) som bär ansvaret (och kostnaderna) för den vattenskadade väggen, väggens tätskikt och att det läcker in dagvatten i Turbinförrådet.

I november 2020 gjorde JSS en inmätning av väggens placering och resultatet från den inmätningen visade det sig att väggen står 0,25 m in på Brf. Fyrens fastighet (mark). Väggen är en gama linnevägg till en källare för en tidigare fastighet och fungera idag både som husgrund för Brf. Fyrens tre huskroppar som ligger utefter Gustaf de Lavals väg och som bärande en vägg som håller upp Turbinförrådets tak (Gammalt innergolv för en den tidigare fastigheten) och som också är slutdelen på Gustaf de Lavals väg. Nästa steg är att träffa Brf. Fyrens styrelse och diskutera hur ansvaret för väggen, väggens tätskikt och vatteninträning i Turbinförrådet ska regleras.

– Projekt: Laddplatser i Järla sjö
Styrelsen fick i uppdrag från stämman den 22 maj 2019 att fortsätta utreda och ta fram ett beslutsunderlag för ett ev. införande av laddplatser i området. Bakgrunden är att flera boende i området har uttryckt önskemål om att få möjlighet att ladda sin elbil. Att införa laddplatser i en samfällighetsförening i vår storlek är dock inte någon enkel fråga att lösa eftersom det finns så många olika behov och önskningar att ta hänsyn till. Styrelsens proposition om att ansöka om en omprövning av befintliga anläggningsbeslut samt fortsatt utredningsarbete med bidragsansökningar och möjliga tekniska lösningar togs upp på den extra ordinarie budgetstämman den 24 november 2020. Stämman biföll och alla bostadsrättsföreningar har lämnat in sina positiva stämmobeslut. Det beslutades vidare att styrelsen ska återkomma med nytt samrådsförfarande inför ett stämmobeslut om detaljerad och fysisk utformning samt uppdaterade kalkyl för genomförande och drift av laddplatser i Järla sjö.

– Projekt: Översyn av systemstöd för hantering av P-tillstånd/parkerings situationen
Parkeringssituationen i området är redan idag under vissa kvällar problematisk då det är fler
bilar i området än parkeringsplatser. Parkeringsnormen i området (i Nacka) är 0,8 bilar per lägenhet, vilket innebär att alla boende i området inte kan ha egen bil. Det finns idag drygt 1000 lägenheter i området och endast 454 parkeringsplatser utomhus och 134 garageplatser.

För att förenkla boendeparkering i området med alla de behov som finns, kommer det behövas en bättre parkeringsmodell och P-tillståndshanterings-lösning. En modell som kan hantera olika typer av P-tillstånd för; boendeparkering, företagarparkering dagtid/kvällstid, personalparkering dagtid, ladd-p-platser och med rotation, ladd-tank-platser och arbetsbilsparkering. Behovet av ett nytt P-tillståndssystem och parkeringsregler för området blev extra tydligt då JSS började att utreda ett ev. införande av laddplatser i området. Detta projekt hänger mycket ihop med ladd-plats projektet.

– Projekt: Garantiarbeten i Dalénparken
Under våren 2017 upprustades Dalénparken av företaget Uniqa. I september 2019 gjordes en s.k. ”särskild efterbesiktning” av Dalénparken. Besiktningen omfattade ett flertal åtgärdspunkter som Uniqa har underlåtit sig att åtgärda efter slutbesiktningen 2017. Den ”särskild efterbesiktning” omfattade även mark och lekplatsutrustning med underliggande material samt garantier på markarbeten och utrustning. Det nedslående resultatet från den särskilda efterbesiktningen medförde att Uniqa fick göra om och göra rätt på stora delar av parken på egen bekostnad. Målet var att de skulle bli klara under hösten, innan kylan och snön, men tyvärr hanns det ej med. Arbetet med att åtgärda de sista punkterna kommer Uniqa att slutföra under våren 2021. Planen är att slutbesiktningen av Dalénparken görs april/maj 2021.

– Projekt: Välkommenskyltar som ska placeras ut vid infarterna till Järla sjö
Under året har förslag på olika typer av områdesskyltar tagits fram. En typ av skylt som har efterfrågats är så kallad ”Välkommenskyltar” där besökare till området kan orientera sig samt att vi som markägare kan informera om vad som gäller inom vårt område. Välkommenskyltar som har varit ute på remiss hos bostadsföreningarnas styrelser och presenterats på ett Nätverksmöte. Välkomstskyltarna kommer sättas upp på plats under 2021 och kommer att placeras vid våra officiella promenad- och bilinfarter till området.

Löpande skötsel, reparationer och underhåll av området

Järla sjö samfällighetsförening;

 • har förlängt avtalet med bilpools företaget M.Co (tidigare Sunfleet.) som idag har två bilar stående på Gustaf de Lavals Torg.
 • har skyltat om i området pga EasyPark köp av SMSPark och har gjort en översyn över p-reglerna i
 • har tagit fram trädgårdsskötselplan för området
 • har genomfört trädbesiktning av alla stora träd i vårt område
 • har tagit bort döda växter och återplanterat nya växter på flertal platser i området
 • har tagit bort sjuka och döda träd i området
 • har tagit bort mossa från våra parkeringsfickor. Mossan förstör asfalten.
 • har bytt ut trasiga lampor och armaturer i området och i våra garage
 • har rensat upp buskagen vid badplatsen och fått bort alla båtar som låg upplagda
 • har reparerat Fryrentrappan och andra stentrappor i området för att ta bort risker att snubbla eller fastna med skor.
 • har lagt på nytt grus på samtliga grusgångar i området
 • har lagt om plattor på gångytor som har rört på sig pga närliggande träds rötter
 • har bytt ut gamla badstegar till nya och längre badstegar
 • har slipat och oljat in fem sittbänkar i området
 • har rivit och byggt upp trätrappan vid Brf. Remfabrikens utegård och som leder ner till Winborgsväg.
 • har bytt ut tre skadade belysningsstolpar och pollare pga påkörningar av lastbilar
 • har målat om och reparerat förrådsfastigheten ”Torkugnen” fasader, sockel och dörrar som finns på Karbingränd
 • har lagat putsen och målat om yttre fasadväggar, dörrar och portar till våra tre garage
 • har reparerat skador i asfalten utefter Winborgsväg
 • har fortsatt arbetet med att måla om våra smidesräcken (ca 100 m av totalt 850 m) i området
 • har förbättringsmålat våra röda trästaket och pergolan i Dalénparken och i området
 • har målat om farthinder i området och övergångställen vid Dalénparken
 • har reparerat kantsten och gångplattor på flertal ställen i området pga. av snöröjnings skador
 • har utfört underhåll och reparationer av vår trägångbrygga som finns utefter strandlinjen
 • har slamsugit 140 av 200 dagvattenbrunnar och några av våra större sandfångsbrunnar och rännor i området
 • har rengjort spillvattengropar och ledningar pga. stora mängder fett, tamponger, trasor mm
 • har utförts service och reparationer av våra spillvattenpumpar
 • har utfört säkerhetsbesiktning av våra lekplatser i området

Förhandlingar med Nacka kommun

Samfälligheten har fortlöpande under året haft dialoger med Nacka kommun.

 • Kommunens detaljplanearbete och PEABs planerade byggnation på infartstomten har beröringspunkter, främst beträffande återvinningsstationen som ligger i vägen för PEABs planerade byggnation. Samfälligheten har ett servitutsavtal på marken där återvinningsstationen ligger. Järla Sjö kommer att påverkas utifrån att de som flyttar in på PEAB-tomten naturligt kommer att se sig som boende i vårt område och nyttja våra parker och brygganläggning och därmed bidra till ett ökat slitage. Samfälligheten fick på stämman 2018 uppdraget att som ett led i förhandlingsarbetet med PEAB översänt ett avtalsförslag som reglerar ersättning för servitutet, flytt av återvinningsstationen samt delägarskap på GA 55 där vi har våra kostnader för parker och bryggor. Något svar från PEAB har i dagsläget inte erhållits. Det har också framkommit att PEAB har flyttat fram sina byggplaner ca 6-8 år.
 • Vårt område är en del av Nacka kommun som har ett ansvar för vårt område på samma sätt som övriga delar av kommunen. Vårt område utnyttjas också i stor utsträckning av boende och verksamheter som inte är knutna till vår samfällighet. Vi har under året fortsatt våra förhandlingar med kommunen för att förmå kommunen att bli delägare/delaktig i GA 55.
 • Två möten har skett under året i denna fråga. Det första i mars med kommunstyrelsens ordförande och det andra i juni med Trafik- och Fastighetsdirektören, där vi fört fram våra synpunkter. Vår mening är att kommunen bör ta sitt ansvar för allmänhetens nyttjande av vår gemensamhetsanläggning GA55 – gångbryggor, Dahlénparken och Herrgårdsparken samt det slitage och ökade kostnader som detta medför samfälligheten. Styrelsen anser att kommunen ska svara för merparterna för drift- och underhållskostnaderna som är ett kommunalt åtagande. Inga möten har skett under hösten då pandemin satt stopp för detta, men det är planerat för ett nytt möte i februari 2021. Vi har frågor rörande verksamheten, kostnader och ägande i GA:55 som vi ska besvara innan mötet i februari 2021.
 • Vi har haft dialogen med Nacka kommunen med avseende “nedsläckning” av vår byggrätt. Vi motsatte oss nedsläckning av byggrätten vid samrådsförfarandet innan midsommar. JSS blev då inbjuden till samtal med planeringschef och planarkitekt under hösten där vi framförde våra argument att använda byggrätten för en komplementbyggnad som kan täcka våra behov av att sköta och drifta vårt område i framtiden när PEAB börjar bygga på sin mark som ligger ovan återvinningen.
 • Styrelsen har också närvarat på Nacka kommuns öppet hus rörande samråd om planförslaget av Norra Järla stationsområdet, där vi lämnade in en skrivelse angående förbättrad tillgänglighet till; Järla station, tunnelbanan och bussar på Värmdövägen.

Järla sjö samfällighetsförening

Styrelsen

Pin It on Pinterest

Share This