Om samfälligheten

Järla sjö samfällighetsförening

Järla sjö samfällighetsförening bildades formellt den 11 december 2001 av exploatörerna (HSB, Riksbyggen och Fabege). Styrelsen har dock valt år 2002 som startår för verksamheten.

Järla sjö samfällighetsförening har i uppdrag att drifta och förvalta; områdets alla vägar, trottoarer, trappor, spillvatten- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar, pumpgropar och pumpstationer, belysningsnät, fläktsystem, garage samt skötseln av Dalénparken och Herrgårdsparken och våra grönområden inklusive bad- och brygganläggningen. Samfällighetsföreningen ansvarar även för; utomhus-/garageparkeringen i området, snöröjningen, källsorteringstationen vid infarten och förrådsuthyrning.

Man kan säga att Järla sjö samfällighetsförening fungerar som en liten “kommun” inom Nacka kommun. Att Järla sjö är en samfällighetsförening är inget unikt inom Nacka kommun, då Nacka kommun under flertal år har decentraliserat ut kommunala uppgifter och ansvar till samfällighetsföreningar.

Järla sjö samfällighetsförening utgörs idag av tre gemensamhetsanläggningar (GA)

  • GA 55 Förvaltar och underhåller vägar, vattenförsörjning, avlopp, belysning, grönområden, samt bad- och brygganläggningen
  • GA:56 Förvaltar och underhåller garage och markparkeringar
  • GA:85 Förvaltar och underhåller återvinningsanläggningen

Pin It on Pinterest

Share This