Vad är en samfällighetsförening?

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som hör till flera fastigheter gemensamt, t.ex. en gemensam väg eller en lekplats, den kan också kallas för samfällighet. Begreppet samfällighet används också för att beskriva ett markområde som ägs av flera fastigheter gemensamt, en marksamfällighet.

En gemensamhetsanläggning bildas vid en anläggningsförrättning där det beslutas vad som skall ingå i anläggningen och hur kostnaderna skall fördelas. Alla deltagande fastigheter ges ett andelstal efter hur stor nytta de förväntas få av anläggningen (andelstal för utförande) och hur mycket fastigheten förväntas använda anläggningen (andelstal för drift).

En samfällighetsförening ger en rationell förvaltning, även om det är många fastigheter som är delägare i den gemensamma anläggningen. Detta är möjligt bland annat genom att stadgar antas, en styrelse utses och föreningsstämma anordnas.

Samfällighetsfören­ingen är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. Förvaltningen kan därför fungera smidigt, trots att alla inte alltid är överens.

När Lantmäteriet vid en förrättning bildar en gemensamhetsanläggning bildas också normalt en samfällighetsförening vid samma möte. Föreningsbildningen sker enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).

Lantmäteriet för också ett särskilt register över alla samfällighetsföreningar. Registret innehåller grundläggande uppgifter om föreningen samt dess organisation såsom styrelsens sammansättning och firmatecknare.

Stadgar

Vid det första mötet antar delägarna föreningens stadgar. Normalt sker detta med utgångspunkt från de normalstadgar som Lantmäteriet tagit fram.

Stadgarna utgör ett regelverk som bland annat klarlägger föreningens uppgift, vad styrelsen har att hålla sig till och hur föreningsstämman skall gå till. Ändring av stadgarna kan bara ske vid en föreningsstämma.

Föreningsstämma

Stämman är föreningens beslutande organ. Det är vid stämman som den enskilde medlemmen har rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Normalt hålls stämma en gång per år men extra stämma kan anordnas om särskilt behov uppstår. Protokoll skall föras över de beslut som fattas på stämman.

Styrelse

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen. Bland styrelsens uppgifter ingår att se till att föreningsstämma kommer till stånd.

Finansiering

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av de anläggningar som föreningen förvaltar kan föreningen genomföra uttaxering från med­lemmarna och uppta lån. Föreningen kan, och ska i vissa fall, bygga upp fonder. För att skydda sig mot vissa slag av skador kan föreningen teckna försäkringar.

Fördelning av kostnader

Att tillhöra en samfällighet innebär att alla kostnader som uppstår för att förvalta och utveckla området Järla Sjö måste betalas av medlemmarna. När bostadsrättsföreningar, företag och bilägare har betalat sina delar av kostnaderna ska verksamheten gå jämnt upp.
Kostnaderna för anläggningarnas drift fördelas mellan medlemmarna enligt fastställt andelstal. Debitering av kostnaderna sker à-conto halvårsvis i förskott. Slutlig fördelning sker efter föreningsstämman varje år.

För- och nackdelar

I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du genom din bostadsrättsförenings styrelse också påverka de ekonomiska besluten och därigenom din boendekostnad. Det finns även många sociala fördelar: nära till lekplatser, en säker och trygg miljö för både barn och vuxna om vi vårdar vårt område.
En nackdel skulle kunna vara en känsla av att samfälligheten kostar pengar (betala för sådant som man redan betalar kommunalskatt för) och att det är en kostnad man inte valt själv. Men man kan också se det som en del av boendekostnaden som bidrar till en fin närmiljö och ökar värdet på området och därmed våra lägenheter.

p

Mer information

Facebook

Prenumerera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

Prenumerera så får du en e-post notis när vi publicerar en nyhet på hemsidan.
Jag godkänner att mina data lagras enligt Järla Sjö's integritetspolicy.

Pin It on Pinterest

Share This