Trädgårdskötsel

Trädgårdsskötselplan i Järla Sjö

All trädgårdsskötsel upphandlas av områdesförvaltningen tillsammans med miljögruppen. Nedan beskrivs kort vad som utföres av våra kontrakterade underleverantörer.

Rabatter

 • Avser jordytor planterade med buskar eller blommor
 • Luckring på våren – Samtliga rabatter ska luckras på våren i samband med vårstädning.
 • Ogräsrensning – Ogräsrensning ska ske manuellt 3 ggr årligen (maj, juli och september). Vid varje ogräsrensningstillfälle ska jorden luckras. Kantstenar sopas vid ogräsrensningstillfälle.
 • Luckring av jorden på hösten – Samtliga rabatter ska spadvändas/luckras i slutet på hösten. Gäller samtliga rabatter.
 • Kantskärning – Kantskärning runt rabatter görs 1 ggr vid första ogräsrensningen. Gäller samtliga rabatter.
 • Gödsling – Samtliga rabatter inkl. idegranshäcken gödslas 2 ggr per säsong. Gödselmedlet ska vara skonsamt mot miljön.

Grusytor 

 • Avser grusgångar och grusytor vid lekplatser som inte ägs av respektive bostadsrättsförening.
 • Ogräsrensning – Ogräsrensning ska ske manuellt 3 ggr årligen (maj, juli och september).

Platt- & asfaltsytor

 • Avser samtliga platt-& asfaltsytor på inritade områden som inte ägs av respektive förening.
 • Ogräsrensning – platt-, kullerstens- och asfaltsytor hålls fria från ogräs. Mossa räknas inte som ogräs . Ev bekämpningsmedel får inte missfärga plattor eller marksten. Ytorna rensas 3 ggr. (maj, juli och september). Rensning sker i första hand manuellt eller med trådtrimmer och i samband med ogräsrensningen

Blomkrukor

 • plantering i och bevattning av områdets krukor
 • I området finns 25 krukor, 3 större krukor och 22 mindre krukor varav 7 står ute året om. De resterande tas in på hösten och ut tidig vår. Plantering sker vid 3 tillfällen under året inför vår, sommar och höst.

Perenner

 • Ansning av dött material och vissa blad sker efter växtens krav i samband med vårstädning. Avser perenner i samtliga rabatter.

Rosor

 • Avser samtliga ädel-, rabatt- & buskrosor i samtliga rabatter
 • Beskärning av rabattrosor/ädelrosor görs 1 ggr under våren. Park- och buskrosor ingår inte.
 • Kupning av rabattrosor/ädelrosor – Varje höst kupas jord runt rosens bas för att rosorna ska ha bättre förutsättningar att klara vinterkylan.
 • Beskärning och uppbindning av klätterrosor – Klätterrosor beskärs 1 ggr under vintern, därefter beskärs de 1 ggr i juni-juli på skott som bildas efter vinterbeskärningen. I augusti beskärs de skott som bildas långt nere i busken för att stimulera blomning. Uppbindning utförs i samband med beskärning.

Klätterväxter

 • Uppbindning och beskärning av klätterväxter utförs 1 ggr/år.

Gräsytor

 • Gräsklippning – Gräsytorna ska hålla en klipphöjd mellan 3-8 cm. Vid sista klipptillfället på hösten ska klipphöjden vara mellan 5-7 cm. Gräsklipp som bildar ”tatchar” dvs små gräsklumpar, avlägsnas från gräsmattan. Vid varje klipptillfälle ska gångytor städas fria från gräsklipp.
 • Grästrimning – Putsning av gräskanter och runt stenar ska utföras vid vartannat klipptillfälle. Trimning runt träd och buskar görs med försiktighet så att växterna inte tar skada.
 • Grästrimning vid strandkant – Högt gräs vid strand och badplats slås 3 ggr/säsong. Gräset samlas upp.
 • Gödsling – Jordanalys ska ske var 3:e år. Startår för jordanalys är 2016. Gödselmedel väljs utifrån analysen och debiteras särskilt då typ av gödsel kan variera. Gödsling ingår 2 ggr/säsong. Gödsling ska ske i samband med att marken är fuktig. Kväve får inte användas vid sen höstgödsling.
 • Löv – Löv som ligger på gräsmattor mals ner vid sista klipptillfället på hösten. Löv som kommer senare transporteras bort.

Träd

 • Gäller körsbärsträd, lönn, hästkastanj, björk och ask med maxhöjd 5 meter.
 • Beskärning av träd ska utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt Shigo-metoden. Varje art ska bibehålla sin karaktär. Beskärning ska utföras på lämplig tidpunkt för arten.

Stamskott

 • Avser samtliga träd inom markerade ytor på samtliga bifogade ritningar. Stamskott tas bort i höjd med att stångsekatör når från mark c:a 3 meter.
 • Stamskott/Rotskott – avlägsnas 1 ggr per sommar.

Buskar

 • Avser forsythia och lönnbuskar
 • Beskärning forsythia och lönnbuskar. Forsythia blommar på bar kvist och beskärs därför efter blomning, runt juni månad. Lönnbuskar beskärs under juli-september.

Överhängsbeskärning

 • Buskar som tillhör bostadsrättsföreningar och hänger över samfällighetens ytor ingår i utförandet.
 • Överhängsbeskärning – Buskar och träd som hänger över gångvägar, körvägar, parkeringar, skymmer belysning, slår upp i balkonger eller mot samfällighetens fastigheters fasad överhängsbeskärs. Överhängsbeskärningen utförs 1 gång under juli-augusti.

Vår- och höststädning

 • Avser samtliga rabatter och kanter på hårdgjorda ytor där maskin inte kommer åt. Maskinell sopning utförs efter särskild beställning.
 • Vårstädning – Grenar, löv, vintersand och annat smått skräp avlägsnas 1 ggr/vår.
 • Höststädning – Uppsamling av löv utförs i samkörning av annan entreprenör som kör maskin. Beställaren avropar när momentet ska utföras. I priset ingår en höststädning per yta. Ev. löv som kommer in senare på samma ytor eller övriga ytor tas upp efter särskild beställning.

Trädgårdsbesiktning

 • Trädgårdsbesiktning 2 ggr per år. En gång på våren och en gång på hösten sker en trädgårdsbesiktning där 1-2 representanter deltar från vardera parter. Entreprenören för protokoll.

Pin It on Pinterest

Share This