Har du en elbil – eller funderar på att köpa en?

En viktig del av Järla sjö samfällighetsförening arbete är att förbereda Järla Sjö för en hållbar framtid, till exempel genom att förbättra möjligheterna för elbilsladdning. För att skapa oss en bild av hur behovet ser ut idag och i framtiden, skulle vi behöva din hjälp.

Nedan hittar du en enkät med 7 frågor om ditt nuvarande bilinnehav, vilken din nästa bil kommer och bli och hur mycket du kan tänka dig att betala för laddning på områdets utomhusparkeringar. Vi är tacksamma för din medverkan i enkäten – den hjälper oss att få ett bättre underlag för framtida investeringar.

Är det möjligt att erbjuda El-bilsladdning i Järla sjö?
Som ett led i det arbetet utrederJärla Sjö Samfällighetsförening nu förutsättningarna för att påbörja installationer av laddplatser för elbilar/laddhybrider inom gemensamhetsanläggningen GA56, dvs det som rör parkering utomhus och i garage. Laddplatserna avses bli tillgängliga för boende med parkeringstillstånd.

För att kunna erbjuda laddning till så många som möjligt, undersöker vi om det går, inom vår befintliga parkeringsmodell för boende- och besöksparkering, att anlägga:

  • en laddplats på torget för snabb-laddning. Efter avslutad laddning (max 1 timme) flyttas bilen till vanlig parkeringsplats i området
  • en till flera laddplatsområden i området och i våra garage där man både kan parkera och ladda sin bil under max 12 timmar (varannan dag). Efter 12 timmar måste bilen flyttas till en vanlig plats.

Om vår utredning kommer fram till att det är ekonomiskt och juridiskt möjligt att anlägga laddplatser i området, kommer samfälligheten att söka medel via Klimatklivet, som är Naturvårdsverkets finansieringsprogram. Vi har diskuterat planerna med Energimyndigheten, som i sin tur haft dialog med såväl Lantmäterimyndigheten som med Naturvårdsverket.

Myndigheterna ser med stort intresse fram emot att Järla sjö samfällighetsförening kommer in med en ansökan, för att därefter kunna gå vidare med en begäran om ny förrättning till Lantmäterimyndigheten. En omförrättning krävs för att planerna ska kunna realiseras, eftersom frågan om laddplatser inte är reglerad i samfällighetslagstiftningen och inte finns med i vårt anläggningsbeslut för GA56.

Järla sjö samfällighetsförening kan därför med detta initiativ bryta ny mark och sätta en ny praxis för andra samfällighetsföreningar och förhoppningsvis underlätta för utbyggnaden av ladd-infrastruktur i Sverige.

För att få rätt innehåll i ansökan ber vi om din hjälp med att svara på nedanstående frågor.

När du fyller i enkäten och lämnar din e-postadress godkänner du samtidigt att vi sparar din e-postadress för att administrera denna undersökning.

[modalsurvey id=”1960144658″ style=”flat” init=”true” message=”Du har redan svarat på den här enkäten.” visible=”true”]


* = Dessa laddplatser utomhus eller i garaget kommer man att dela med andra el-bilar/ladd-hybridsägare. Det kommer att krävas ett speciellt P-tillstånd för dessa laddplatsområden. Laddplatserna kommer att ha en viss överbokning, så att flera bilägare kan erbjudas en laddplats. 

Pin It on Pinterest

Share This