Vid stämman den 22 maj beslutades det att  samfällighetens styrelse ska fortsätta att utreda förutsättningar och kostnader för att införa laddplatser i Järla sjö samt att lämna in en ansökan till Klimatklivet. En förberedande förstudie har genomförts under 2018 och nedan presenteras lite förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Detta är ett positivt beslut då fler och fler boende i området planerar att köpa en El-bil.

Bakgrund

I området finns det 606 st parkeringsplatser, som tillhör och administreras av Samfälligheten. Av dessa återfinns 131 platser i Samfällighetens tre garage. Av dessa 131 garageplatser så finns det 4 st. el-laddplatser på prov. Vidare har det i samband med Turbinhallens ombyggnad förberetts med rördragningar för att kunna iordningställa 13 parkeringsplatser som laddplatser. 

Användandet av elbilar ökar i Sverige och flera boende i området har uttryckt önskemål om att få möjlighet att ladda sin elbil. För att ta reda på intresset och betalningsviljan för laddplatser inom Järla sjö så genomfördes våren 2018 en enkel enkätundersökning via Järla sjös hemsida. Information om enkäten gick ut till samtliga bostadsrättsföreningars styrelser, via hemsidan och via Järla sjös facebookgrupp. Svarsfrekvensen var dessvärre låg då enbart 126 medlemmar besvarande enkäten. Enkäten visar dock på att det finns en efterfrågan på laddplatser och att den kommer att öka med åren. Vi kommer dock behöva göra en nya undersökning för att ta reda på betalningsviljan och prisnivån för dessa laddplatser.

Förutsättningar och krav för att införa laddplatser inom Järla sjö samfällighetsförening

Nedan är några förutsättningar och krav som Järla sjö samfällighetsförening måste ta hänsyn till och lösa innan man inför laddplatser i Järla sjö. 

 • En samfällighet får inte utöva verksamhet som ligger utanför det anläggningsbeslut som är registrerats hos Lantmäteriet. Då laddplatser inte finns angivet i anläggningsbeslutet för GA 56, så måste Lantmäterimyndigheten först pröva och fastställa ett nytt anläggningsbeslut för Järla sjö innan vi kan införa några laddplatser i området.
 • En Samfälligheten får heller inte gynna en mindre grupp på bekostnad för den större gruppen, vilket innebär att investeringen av laddplatserna måste finansieras och betalas av de bilägare som har ladd-bilar och inte av övriga boende i området.
 • I Järla sjö har vi bara sk. ”fria P-platser”, dvs att man parkerar i mån av plats. Boende och företagare som har verksamhet i Järla sjö har rätt till ett P-tillstånd som ger dem rätt att köpa månadsparkering utomhus till en reducerad taxa och har rätt att stå i kö för en garageplats. Det innebär att ladd-platserna måste kunna följa samma parkeringsmodell som vi har idag. 
 • Vi kan inte införa fasta laddplatser eller att en elbil parkera på en laddplats under en längre tid. Vi måste därmed hitta en laddplats-modell i Järla sjö som göra att vi kan kan få en rotation på ladd-platserna, dvs att en bil inte kan stå parkerad på en laddplats för länge innan den måste flyttas till vanlig parkeringsplats i området eller i garaget. Denna möjliggör att fler boende kan nyttja laddplatserna och att vi snabbare kan betala av investeringen. 
 • Möjligheten till elladdning av fordon i Järla sjö måste också kunna växa i takt med ett ökande antal elbilar, vilket kommer att ställa stora krav på elnätet i området och val av platser. Tyvärr, så är elnätet är inte dimensionerat för att idag kunna klara av en större utbyggnad av laddplatser i våra garage eller utomhus.

Den modell för laddplatser som vi skissar på kallar vi “Laddzons-modellen” och den bygger på att flera el-bilsägare delar på ett antal laddplatser som finns inom en definierad yta.

Vi undersöker om det går att anlägga x antal laddplatser i ”Stora garaget” och på ytterligare 1-2 områden utomhus med x antal laddplatser, enligt laddzons modellen där man som bilägare både kan parkera och ladda sin bil under x timmar varan dag, samt att etablera 1-2 laddplatser på Gustaf de Lavals Torg där man bara kan snabbladda/”Tanka” sin bil under max 1 timme för att därefter flytta sin bil till en parkeringsplats.

För en stor samfällighetsförening, som Järla Sjö, kan denna modell med laddzoner bilda ny praxis för Lantmäteriet och därmed underlätta för andra samfällighetsföreningar i Sverige att införa laddplatser på samfälld mark.

 • Hur stort är behovet av erhålla laddplatser? (Genomföra en enkätundersökning bland boende i området)
 • Laddzon-pool-modellen och teknik som kan stödja den modellen
 • Betalnings- och prismodellen
 • Områden/platser/garage som är lämpliga för en etablering av sk. laddzonsplatser
 • Elnätet och dess kapacitet och begränsningar
 • Hur ska finansiering lösas från JSS sida om vi får pengar från Klimatklivet? Ska ägarna (brf:erna i området) lägga in pengar eller ska de som har el-bilar lägga en deposition på x kr? Om ägarna ska lägga in pengar så är det ett stämmobeslut för varje Brf.
 • Det finns ytterligare frågor som också måste belysas lite mer.
Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This