BRF-nätverket

De bostadsrättsföreningar i Järla Sjö som är medlemmar i Samfälligheten och Ekonomiska föreningen bildar tillsammans Nätverket. Nätverket har som huvudsaklig uppgift att ta tillvara de boendes intressen i förhållande till Samfälligheten och Ekonomiska föreningen.

Nätverket ska främst behandla frågor som faller inom Samfällighetens och Ekonomiska föreningens ansvarsområden och som är gemensamma för flera bostadsrättsföreningar.

Vid Nätverkets möten deltar företrädare för samtliga bostadsrättsföreningar. Minst en representant från varje förening ska vara styrelseledamot.

De ledamöter i Samfällighetens och Ekonomiska föreningens styrelse som företräder de boendes intressen bör närvara vid Nåtverkets möten. Områdesansvarig adjungeras när så behövs.

Mötena ska hållas ca två veckor före styrelsemöte respektive stämma i Samfålligheten och Ekonomiska föreningen. En dagordning för kommande Nätverksmöte ska sändas ut ca två veckor före mötet. Ett önskemål om att en viss fråga ska tas upp anmäls till Nätverket senast två veckor före kommande möte.

Nätverket är en informell organisation och har inga stadgar och ingen ordförande. Värdskapet roterar mellan medlemmarna. Vanligen är ordföranden i resp. styrelse representant i Nätverket.

Har du en idé eller ett förslag som du tror är en uppgift för Nätverket så hör av dig till styrelseordföranden i din bostadsrättsförening.

Värdskapet och mötesansvaret roterar mellan medlemmarna. Vanligen är ordföranden i resp. styrelse representant i Nätverket, men uppgiften kan delegeras.

Pin It on Pinterest

Share This