Har du en elbil – eller funderar på att köpa en?
Hjälp oss att veta!

Järla sjö samfällighetsförening kommer att digitalisera vissa servicefunktioner i området. En viktig del av detta arbete är att förbereda Järla Sjö för en hållbar framtid, till exempel genom att förbättra möjligheterna för elbilsladdning. För att skapa oss en bild av hur behovet ser ut idag och i framtiden, skulle vi behöva din hjälp.

Nedan hittar du en enkät med nio frågor om ditt nuvarande bilinnehav, vilken din nästa bil kommer och bli och hur mycket du kan tänka dig att betala för laddning på områdets utomhusparkeringar. Vi är tacksamma för din medverkan i enkäten – den hjälper oss att få ett bättre underlag för framtida investeringar.

Våra tankar om elbilsladdning i Järla sjö
Som ett led i det arbetet utrederJärla Sjö Samfällighetsförening nu förutsättningarna för att påbörja installationer av laddplatser för elbilar/laddhybrider inom gemensamhetsanläggningens parkeringar utomhus och inomhus. Laddplatserna avses bli tillgängliga för boende med parkeringstillstånd.

För att kunna erbjuda laddning till så många som möjligt, undersöker vi om det går – inom vår befintliga modell för boende- och besöksparkering – att anlägga dels laddplatser på torget, dels kompletterade laddpoolzoner i området. Tanken är att elbilsägare ska kunna använda platserna vid torget för snabbladdning – efter avslutad laddning flyttas därefter bilen till vanlig parkeringsplats. Vid laddpoolzonerna ska det dessutom vara möjligt att långtidsladda – det vill säga att både parkera och ladda bilen under en längre avgränsad tid.

Om vår utredning kommer fram till att det är ekonomiskt och juridiskt möjligt att anlägga laddplatser i området, kommer samfälligheten att söka medel via Klimatklivet, som är Naturvårdsverkets finansieringsprogram. Vi har diskuterat planerna med Energimyndigheten, som i sin tur haft dialog med såväl Lantmäterimyndigheten som med Naturvårdsverket.

Myndigheterna ser med stort intresse fram emot att Järla sjö samfällighetsförening kommer in med en ansökan, för att därefter kunna gå vidare med en begäran om ny förrättning till Lantmäterimyndigheten. En förrättning krävs för att planerna ska kunna realiseras, eftersom frågan om laddplatser inte är reglerad i samfällighetslagstiftningen.

Järla sjö samfällighetsförening kan därför med detta initiativ bryta ny mark och sätta en ny praxis för andra samfällighetsföreningar – och förhoppningsvis underlätta för utbyggnaden av ladd-infrastruktur i Sverige.

För att få rätt innehåll i ansökan ber vi om din hjälp med att svara på nedanstående frågor.

[modalsurvey id=”1067121″ style=”flat” init=”true” message=”Du har redan svarat på den här enkäten.” visible=”true”]


* = En “Laddplatszonspool” är ett utpekat parkeringsområde med ett antal laddplatser utomhus eller i garage där du delar laddplatser och parkeringsplatser med andra el-bilar/ladd-hybridsägare. Du kommer att kunna ladda din elbil under en längre men begränsad period under ett dygn. Där efter måste du flytta bilen till av vanlig parkeringsplats utomhus eller i garaget. Det kommer att krävas ett speciellt P-tillstånd för dessa laddplatszoner. Laddplatserna kommer att ha en viss överbokning, så att flera bilägare kan erbjudas en laddplats.

Pin It on Pinterest

Share This