Järla sjö är en stor samfällighetsförening och består av tjugo medlemmar, dvs. arton bostadsrättsföreningar och två kommersiella ägare. Samfällighetsföreningen äger och har i uppdrag att förvalta och utveckla områdets; vägar, trottoarer, trappor, utomhusparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar och pumpgropar, pumpar, belysning, våra parker och grönområden, träd och buskar samt hela brygganläggningen, källsorteringsstationen, inkommande/utgående vatten, snöröjning i området och förrådsutrymmen. Läs mer vad en Samfällighetsförening är för något på vår hemsida.

Nacka kommun har genom olika exploateringsavtal under flertal år decentraliserat ut de ovan beskrivna ansvarsområdena till ett flertal samfälligheter inom kommunen. Ansvarsområden som annars hör till kommunens ansvarsområden, Man kan därför säga att Järla sjö samfällighetsförening fungerar som en ”liten kommun” inom Nacka kommun.

Att tillhöra en samfällighet innebär att alla kostnader som uppstår för att förvalta och utveckla Järla Sjö måste betalas av medlemmarna. När bostadsrättsföreningar, företag och bilägare debiterats och betalat sina delar av kostnaderna ska samfällighetens verksamhet gå jämnt upp. Kostnaderna för anläggningarnas drift fördelas mellan medlemmarna enligt fastställda andelstal. Debitering av huvuddelen av kostnaderna sker à-conto halvårsvis i förskott. Slutlig fördelning sker efter ordinarie föreningsstämma varje år.

Vill du läsa mer om arbetsområden och projekt som styrelsen, arbetsgrupper och områdesförvaltningen jobbar med?

1. Samråd och diskussioner med Nacka kommun
2. Ekonomi och administration
3. Parkeringsplatser, garage och förråd
4. Trädgårdsskötsel, Dalénparken och övriga markarbeten
5. Övriga arbetsområden

1. Samråd och diskussioner med Nacka kommun
• Samråd rörande dagvatten och rening – Kyrkviken
• Samråd rörande olika alternativa dragningssträckor av elkabel som kan hantera Nackas expansion
• Framtida dagvattenhantering – Nacka kommun bygger stad
• Tillgänglighet för boende i Järla Sjö till Saltsjöbanan, bussar och framtida tunnelbana
• Snöröjning och halkbekämpning samt ökad förslitning av vårt område pga fler människor kommer att nytta våra parker och anläggningar

2. Ekonomi och administration

Pågående projekt
• Förbättra verktygen för ekonomisk styrning och rapporter
• Långtidsbudget, 2018–2022
• Revidering av leverantörsavtal, upphandlingar och utvärdering av nya leverantörer
• Offerter tas löpande in på aktuella planerande underhållsåtgärder inom gemensamhetsanläggningarna
• Framtagande av en långsiktig underhållsplan för samfällighetsföreningens mark, träd och växter samt övriga inventarier i gemensamhetsanläggningarna
• Strukturering och effektivisering av områdesförvaltningens hantering av dokumentation, avtal, ritningar och övriga handlingar
• Identifikation av verksamhetsområden för besparingar och effektiviseringar
• Revidering av avtal med vår ekonomiska förvaltare – Valorem
• Löpande översyn av samfällighetsföreningens lån
• Översyn av vår kommunikation
• Översyn av vårt digitala stöd för kommunikation
• Översyn av verksamhetens organisation och arbetssätt

Avslutade projekt
• Uppdatering av samfällighetsföreningens försäkringar
• Framtagande av budget för 2018
• Införande av en ny webbaserad tjänst för en bättre uppföljning och styrning av verksamheten. Ett resultat- och budgetuppföljningssystem.
• Utveckling av den ekonomiska redovisningen med ny kontostuktur och kontobenämningar som är helt anpassad för samfällighetens verksamhet
• Ny struktur för budget och resultatuppföljning
• En gemensam digital arkiverings- och dokumentstruktur (Rättighetsstyrd) har införts där alla i styrelsen och områdesförvaltaren når verksamhetens viktiga dokument

3. Parkeringsplatser, garage och förråd

Pågående projekt
• Förstudie om eventuell övergång till fasta garageplatser
• Förstudie som tar fram underlag för att kunna reglera värmen och styra bevakningen av fläktsystem i garage och förråd
• Planering och implementering av en ny digital tjänst som kan hantera administrationen av garageplatser
• Nytt upplägg för huvudmannaskapet, administration och ansvar för båtplatser
• Dialog med Energimyndigheten, Klimatklivet, Naturvårdsverket och Lantmäterimyndigheten för att se på förutsättningar för införande av laddplatser för el-bilar.
• Utredning och åtgärder av vatteninträngning i stora garaget och klargörande av ansvarsfrågan.
• Utredning rörande vatteninträngning i turbinförrådet och klargörande av ansvarsfrågan.
• Utredning och åtgärdande av sprickor i garage.
• Farthinder runt Dalénparken
• Övergångsställen vid utgångarna till Dalénparken

Avslutade projekt
• Framtagande av ett beslutsunderlag för implementering av digital tjänst som kan hantera administrationen av garage- och utomhusparkeringsplatser, förråd
. Beslutsunderlag för ny accesslösning till garage och förråd
• Underlag för att förbättringsmåla parkeringsplatserna utomhus och i garage
• Underlag för att kunna rengöra våra garage och fläktsystem under 2018
• Flytt av parkeringsplatser på Hebbes gränd – krav på flytt från räddningstjänsten
• Hinder för genomfartstrafik på Hebbes gränd

4. Trädgårdsskötsel, Dalénparken och övriga markarbeten
• Ny park slutbesiktigad och etablerad – återstår några garantifrågor
• Framtagning av en informationsanslagstavla
• Skötsel av våra gräsytor, buskar, träd och blommor
• Prospektering av områden för omläggning av plattor och dränering

Avslutade projekt
• Projektledning i samband med upprustningen av Dalénparken
• Omläggning av plattorna vid Winborgsväg 29/mot Ekudden
• Förstärkning av strandkanten för att motverka erodering

5. Övriga arbetsområden

Pågående projekt
• Projekt för att minska kostnaderna för återvinningsstationen med en långsiktig tillgång till en lokalt placerad återvinningsstation
• Framtida placering av sand för halkbekämpning och jord samt trädgårdsavfall
• Långsiktiga rättigheter till tunneln under Winborgs väg, där samfälligheten har förvaring
• Fastställande av tekniskt underhållsansvar för bron över tunneln
• Vidareutveckling av hemsida
• Beslutsunderlag för fiberledningar i området.
• Etablering av cykelställ på olika ställen inom området
• Klargöranden och vid behov revidering av lantmäteriets förrättningar mellan brf-brf, brf-samfällighetsföreningen, samfällighetsföreningen-nacka kommun
• Löpande uppföljning av avtal mellan Järla Sjö Samfällighetsförening och SSM avseende bygget av brf Turbinhallen.
• Löpande utvärdering av ansökningar om rivningslov och bygglov
• Underhåll och reparationer av träbryggan

Avslutade projekt
• Löpande besiktningar inom flertal områden
• Planering inför vinter och snöröjning
• Byte till LED-lampor/lysrör i 430 armaturer utomhus och 220 armaturer i garage/Förråd
• Skyltar med ny grafisk profil framtagna
• Beslutsunderlag för digital övervakning av 6 pumpgropar (25 pumpar) i området, avläsning av inkommande och utgående vatten som går till flertal av våra Brf:er
• Rensning av dagvattenbrunnar och ledningar
• Beslutsunderlag för farthinder runt Dalénparken, Järla Gårdsväg, Winborgsväg och Vackra Kullans väg
• Råttbekämpning – nytt avtal tecknat med Anticimex
• Prov med nya fällbara räddningsstegar längs strandbryggor och piren
• Anslutning till Villaägarnas riksförbund ger samfällighetsföreningen rådgivning i frågor kring samfällighetsjuridik och lantmäteri

Järla Sjö Samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This