Om samfälligheten

Järla sjö samfällighetsförening

Järla sjö samfällighetsförening bildades formellt den 11 december 2001 av exploatörerna (HSB, Riksbyggen och Fabege). Styrelsen har dock valt år 2002 som startår för verksamheten.

Järla sjö samfällighetsförening har till ändamål att äga, förvalta och utveckla områdets vägar, trottoarer, trappor, uteparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar och belysning, fläktar och pumpar samt våra grönområden inklusive bad- och brygganläggningen. Samfällighetsföreningen svarar även för källsorteringstationen, snöröjning och förrådsuthyrning.

Man kan säga att Järla sjö samfällighetsförening fungerar som en liten kommun inom Nacka kommun, en liten ”småstadsidyll” inom Nacka stad. Att Järla sjö är en samfällighetsförening är inget unikt inom Nacka kommun, då Nacka kommun under flertal år har decentraliserat ut kommunala uppgifter och ansvar till flertal samfälligheter.

Järla sjö samfällighetsförening utgörs idag av tre gemensamhetsanläggningar (GA)

  • GA 55 Förvaltar och underhåller vägar, vattenförsörjning, avlopp, belysning, grönområden, samt bad- och brygganläggningen
  • GA:56 Förvaltar och underhåller garage och markparkeringar
  • GA:85 Förvaltar och underhåller återvinningsanläggningen