Avtal mellan Järla Sjö Samfällighetsförening och Fastighetsaktiebolaget Turbinhallen

Med anledning av ombyggnationerna i Centralkvarteret har ett avtal tecknats för reglering av nyttjandet av ytor, – ca 1200 kvm i området, under perioden 2016/03- 2018/12.

Samfällighetsföreningen upplåter ett markområde som sträcker sig utmed Winborgs väg och Turbinvägen samt parkeringsplatsen utanför ”gamla polisen”. Om upplåtelsen innebär att passage på någon befintlig gångbana begränsas så ska en tillfällig passage ordnas så att ingen ska behöva gå i gatan.

Bullrande arbeten ska, där så är möjligt, undvikas. I den mån så inte är möjligt ska de utföras kl. 07.00-19 .00 måndag-fredag som inte är helgdag eller dag före helgdag. Det finns rätt till tillfällig utökning av arbetstiden för bullrande arbeten även vid andra tider efter samråd med Samfällighetsföreningen och förutsatt att sådana arbeten utförs med beaktande av de riktvärden för byggarbetsplatser som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15). Med tillfällig utökning avses i detta sammanhang arbeten som utförs under maximalt 30 kvällar kl. 19.00-22,00 måndag-fredag som inte är helgdag eller dag före helgdag samt arbeten som utförs kl. 08.00-17.00 under maximalt 10 lör-, sön- och helgdagar per år.

Tung trafik kommer att belasta området. Bullrande tung trafik får endast förekomma inom överenskomna tider. Tillfällig lastning och lossning under kortare tid, kräver inte någon avisering eller godkännande i det enskilda fallet, förutsatt att den kan genomföras på sådant sätt att annan trafik inte störs.

Överenskommelse har också skett om ersättning till Samfällighetsföreningen med samma taxa som Nacka kommun tillämpar i liknande fall. Ersättning ska även ske för återställande av t.ex vägar till följd av tex tung trafik i samband med ombyggnaden.

Om skador uppstår på Samfällighetsföreningen eller bostadsrättsföreningars egendomar eller områden ska dessa åtgärdas eller ersättas.

Information och kontaktpersoner

Samfällighetsföreningen kommer löpande informeras minst en gång per månad om pågående arbeten och mer frekvent under intensiva byggperioder. Informationen kommer att publiceras på Järla Sjös hemsida och på Facebook.

Klagomål och synpunkter på att ovan beskrivna avtal inte följs mailas in till info@jarlasjo.se. Det är inte områdesansvariges ansvar att följa upp avtalet men klagomål och synpunkter kanaliseras den vägen.

Pin It on Pinterest

Share This